Fysio- ja Tukipalvelut Ilona tukee organisaatioiden työntekijöiden työhyvinvointia, työkykyä ja työssäjaksamista.

Toimialueena Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Myrskylä, Orimattila, Padasjoki, Pukkila ja Sysmä.

EU:n tietosuoja-asetus

EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR = General Data Protection Regulation) mukainen Fysio- ja Tukipalvelut Ilona tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24§

Tietosuojaseloste – Fysio- ja Tukipalvelut Ilonan asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä

Fysio- ja Tukipalvelut Ilona
2813125-6
Peikkometsäntie 39
17110 Kalliola
Puh. 0405281215

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Nimi: Sari Mäkinen
Postiosoite: Peikkometsäntie 39, 17110 Kalliola
Puh: 0405281215
Sähköposti: sari@fysiotukipalvelut.fi

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu asiakkuuteen, sopimussuhteeseen, rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen tai muuhun oikeutettuun perusteeseen. Asiakkaan suostumuksella yhteistyö ja tietojen vaihto rekisteröidyn lääkinnällisen ja terveydenhoidollisen hoitohenkilökunnan kanssa (esim. lääkäri).

Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidystä voidaan tallentaa nimi ja tarpeelliset yhteystiedot kuten osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, y-tunnus, asema organisaatiossa, syntymäaika tai henkilötunnus, lähiomaiset, asumustiedot, tiedot asiakkaan tilaamista palveluista ja tuotteista sekä niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään ja omaisilta, tunnistamis-, varmennus- ja osoitetiedot.

Tietojen luovutus

Asiakasrekisterinpitäjä ei luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille tahoille kuin asiakkaan omalla kirjallisella suostumuksella.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jos tietoja kuitenkin siirretään, huolehtii rekisterinpitäjä henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja käsittelystä lain edellyttämällä tavalla.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa.

Sähköinen aineisto on asianmukaisesti suojattuna rekisterinpitäjän tiloissa tai asianmukaisesti suojatulla palvelimella ja palvelussa. Rekisteritietojen säännöllisestä varmuuskopioinnista huolehditaan sekä tietojen palauttamismahdollisuus varmistetaan. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa.

Tarkastusoikeus

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Tarkastuspyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti.

Kielto-oikeus ja virheellisen tiedon korjaaminen

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai poistamista. Pyyntö osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti. Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkistetaan kuvallisesta henkilötodistuksesta ennen tietojen antamista.

Käyttäjällä on oikeus lopettaa milloin tahansa palvelujen käyttäminen. Käyttäjän henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut, tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumus.

Rekisteröidyn pyyntö, suostumuksen peruutus ja kielto osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti. Rekisterinpitäjä säilyttää muita rekisteröityjä henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Tietoja voidaan säilyttää kirjanpito-, tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä johtuen kyseisen lain säännösten mukaisesti myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.

Hollolassa 21.5.2018
Sari Mäkinen
Fysio- ja Tukipalvelut Ilona